Bundesfeier beim Kölliker Strohdachhaus 1. August 2019.