Bundesfeier beim Kölliker Strohdachhaus 1. August 2018.