Bundesfeier 1. August 2012 beim Strohdachhaus (Kölliker Dorfmuseum).