Bundesfeier 1. August 2013 beim Strohdachhaus (Kölliker Dorfmuseum).