Bundesfeier 1. August 2010 beim Strohdachhaus (Kölliker Dorfmuseum).