Bundesfeier am 1. August 2009 beim Strohdachhaus (Kölliker Dorfmuseum).